Αρχική Η Εταιρία Τα νέα μας ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΝΤΙΡΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΔΑΣΙΚΟΥΣ ΧΑΡΤΕΣ
ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΝΤΙΡΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΔΑΣΙΚΟΥΣ ΧΑΡΤΕΣ PDF Εκτύπωση E-mail

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΝΤΙΡΡΗΣΕΩΝ ΔΑΣΙΚΩΝ ΧΑΡΤΩΝ

ΟΡΟΛΟΓΙΑ: Πριν την ανάπτυξη του κειμένου προς διευκόλυνση του αναγνώστη, κάνουμε μια αναφορά και ερμηνεία ορισμένων όρων, ενδεχομένως άγνωστων στο ευρύ κοινό:

ΔΑΣΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ: Χάρτης ευρύτερης περιοχής ΟΤΑ, Νομού ή Περιφερειακής Ενότητας, που δημιουργείται με σχεδιασμό επί πρόσφατου ορθοφωτοχάρτη (δηλαδή επεξεργασμένης -διορθωμένης αεροφωτογραφίας) εκτάσεων, που μέσα από μια σειρά ενεργειών και διαδικασιών θεωρούνται και χαρακτηρίζονται ως δασικές ή μη δασικές. Οι γραμμές και ο σχεδιασμός των δασικού χαρακτήρα τμημάτων επί των εν λόγω χαρτών, εξάγονται μετά από μελέτη των αεροφωτογραφιών παρελθόντων ετών ( κυρίως του 1945 ή κάτω από προϋποθέσεις του 1960) και τη μελέτη της πρόσφατης κατάστασης και μορφής εκτάσεων καθώς και από τον μεταξύ αυτών συσχετισμό, σύμφωνα πάντα με τα οριζόμενα από τη δασική νομοθεσία.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ ΕΚΤΑΣΗΣ: Αποτελεί διαδικασία και ενέργεια της δασικής υπηρεσίας (που γίνεται είτε αυτεπάγγελτα από την ίδια, είτε από αίτημα του πολίτη), κατά την οποία ουσιαστικά αποφασίζεται αν μια εκτός σχεδίου έκταση γης αποτελεί δασική ή όχι έκταση. Σημειώνεται ότι ο χαρακτήρας που δίνεται σε μια έκταση δεν έχει πάντα σχέση με τη μορφή που έχει αυτή σήμερα.

Ο χαρακτήρας μιας έκτασης καθορίζεται κυρίως και από τη μορφή που είχε στο παρελθόν (δηλαδή το 1945 ή 1960 ή και νωρίτερα)- και σε κάποιες περιπτώσεις και από τη μορφή (αν αυτή είναι δασική) που απέκτησε αργότερα. Συνεπώς μια έκταση δασικής μορφής στο παρελθόν και καθαρή σήμερα, είναι προφανές ότι αποτελεί δασικού χαρακτήρα έκταση. Αντίστοιχα μια έκταση αγροτική παλαιότερα και δασική σήμερα αν δεν εμπίπτει σε κάποιες ευνοϊκές ρυθμίσεις (και κάτω από προϋποθέσεις) σχετικά με τις ισχύουσες διατάξεις περί δασωθέντων αγρών, μπορεί να χαρακτηρίζεται ως δασική.

ΤΕΚΜΗΡΙΟ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΔΑΣΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ : Σύμφωνα με τη νομοθεσία , κάθε εκτός σχεδίου πόλης έκταση που είναι δασική, αυτομάτως θεωρείται και δημόσια, εκτός αν ο ιδιοκτήτης αποδείξει ότι διαθέτει αναγνωρισμένους τίτλους κυριότητας που ανάγονται στο 1885 (ή αν υπάρχουν κάποια άλλα στοιχεία αναγνώρισης της ιδιοκτησίας όπως αναφέρονται στην ισχύουσα νομοθεσία). *Σημειώνουμε ότι και απλοί τίτλοι μεταβίβασης έστω και των τελευταίων 60-70 ετών είναι αρκετοί.

ΠΡΑΞΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ : Αποτελεί το έγγραφο του Δασαρχείου το οποίο αναφέρει το χαρακτηρισμό της εκτός σχεδίου έκτασης και συνοδεύεται από το σχετικό χάρτη.

ΑΝΤΙΡΡΗΣΕΙΣ: Κάθε πολίτης έχοντας έννομο συμφέρον, μπορεί να προσφύγει κατά της πράξης χαρακτηρισμού με την οποία διαφωνεί, ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής που καλείται «Τεχνική Επιτροπή Εξέτασης Αντιρρήσεων» και η οποία εξετάζει το αίτημα του και επανεξετάζει τον αποδιδόμενο από το δασαρχείο χαρακτηρισμό, απορρίπτοντας τον ή ουσιαστικά επικυρώνοντας τον. * Πλέον έχει καταργηθεί και δεν υφίσταται Δευτεροβάθμια Επιτροπή

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ

Μέχρι και σήμερα, και τουλάχιστον από τη χρονική περίοδο του 1997 (κυρίως), οποιοσδήποτε επιθυμούσε την ανέγερση οποιασδήποτε κατασκευής ακόμα και τη δημιουργία περίφραξης (με τοιχίο) σε έκταση φερόμενης ιδιοκτησίας του, που βρισκόταν σε εκτός σχεδίου πόλης περιοχή, έπρεπε -και πρέπει-να προσκομίσει στο πολεοδομικό γραφείο της περιοχής τελεσίδικη πράξη χαρακτηρισμού από το αρμόδιο δασαρχείο της περιοχής, με το χαρακτηρισμό της εν λόγω έκτασης τελεσίδικα μη δασικής, μη διεπομένης από τις διατάξεις της δασικής νομοθεσία ή μη διαχειριζόμενης από τη δασική υπηρεσία. Κατά τον ίδιο τρόπο για να γίνει μεταβίβαση ακινήτου απαιτούταν και απαιτείται τελεσίδικη πράξη χαρακτηρισμού.

Η επιδίωξη κάθε πολίτη - ιδιοκτήτη έκτασης (με ή χωρίς κτίσμα επί αυτής), ήταν η έγκαιρη έκδοση πράξης χαρακτηρισμού με (προφανέστατα) χαρακτηρισμό της ως μη δασικής. Όμως σε πολλές περιπτώσεις η έκδοση πράξη χαρακτηρισμού καθυστερούσε και καθυστερεί, λόγω μεγάλου φόρτου εργασίας των δασαρχείων και μη επαρκή στελέχωσή τους από ανθρώπινο δυναμικό, ή σε ακόμη χειρότερη περίπτωση ο χαρακτηρισμός δεν ήταν ο αναμενόμενος (αγροτικός), με συνέπεια την αναγκαστική προσφυγή του ενδιαφερομένου πολίτη με άσκηση αντιρρήσεων στην αρμόδια Επιτροπή Εξέτασης Αντιρρήσεων (ή παλαιότερα στη συνέχεια σε περίπτωση ακύρωσης των αντιρρήσεων στη δευτεροβάθμια επιτροπή).

Βέβαια και στη μια και στη άλλη περίπτωση ο μέσος χρόνος εξέτασης των αντιρρήσεων από τις αντίστοιχες επιτροπές, κυμαινόταν και κυμαίνεται σε περίπου δέκα (10) χρόνια από την ημέρα υποβολής των αντιρρήσεων. Συνεπώς δεδομένης της παρούσας κατάστασης είναι η ύπαρξη μεγάλων (και συχνά άδικων) καθυστερήσεων. Σε όλη την προαναφερόμενη διαδικασία πρέπει να ληφθούν υπόψη και διάφορες επιπλέον καθυστερήσεις που σχετίζονται με τα χρονικά διαστήματα από την ημέρα δημοσίευσης της πράξης χαρακτηρισμού σε 2 εφημερίδες κ.λ.π.

Όλα τα παραπάνω αφορούν το 80% των περιπτώσεων που σχετίζονται με την αναγκαιότητα έκδοσης πράξης χαρακτηρισμού. Αποτέλεσμα δε όλων των προαναφερόμενων διαδικασιών ήταν και είναι η ταλαιπωρία του πολίτη, η δημιουργία - σε πολλές περιπτώσεις -προβλημάτων στους πολίτες –ιδιοκτήτες εκτάσεων και η κατά κύριο λόγο ενασχόληση της δασικής υπηρεσίας ως προς την προστασία των δασικών εκτάσεων, μόνο μέσα από το χαρακτηρισμό αυτών, εκτελώντας συγχρόνως και πολλές σχετικές με αυτές γραφειοκρατικές εργασίες, και όχι και με την ουσιαστική ευρύτερη διαχείριση και κατά συνέπεια με την αποτελεσματικότερη προστασία του δάσους και των δασικών εκτάσεων.

Χιλιάδες υποθέσεις εκκρεμούν στα δασαρχεία και τις επιτροπές, με αποτέλεσμα τόσο οι πολίτες να μη γνωρίζουν αν η έκταση τους είναι ή δεν είναι δασική αλλά και το ίδιο το δημόσιο μέσω της δασικής υπηρεσίας, να μην γνωρίζει ποιες είναι οι πραγματικά δασικές εκτάσεις που χρήζουν άμεσης προστασίας και διαχείρισης. Αν υπήρχαν επίσημοι (κυρωμένοι) δασικοί χάρτες, η ταλαιπωρία αυτή των πολιτών θα ήταν παρελθόν!

Ένα αρχικό βήμα για τη καταγραφή και ουσιαστικά τον χαρακτηρισμό των εκτάσεων από το Ν 248/1976. Κατά τη διαδικασία σύνταξης αυτών των χαρτών καλύφθηκε ένα τμήμα,περίπου το 70% της επιφάνειας αυτής- ενώ για τον υπόλοιπο Ελλαδικό χώρο οι εν λόγω χάρτες είναι σχεδόν ανύπαρκτοι. Όμως οι εν λόγω χάρτες δεν «τελεσιδίκησαν», δηλαδή δεν κυρώθηκαν ποτέ με αποτέλεσμα να παραμείνουν στις κατά τόπους δασικές υπηρεσίες, αποτελώντας ένα συμβουλευτικό εγχειρίδιο ως προς το χαρακτήρα των εκτάσεων. Έκτοτε μόνο τη χρονική περίοδο 1998-2000 (περίπου), μέσα στα πλαίσια σύνταξης του Εθνικού ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ (σε πιλοτική φάση) σύμφωνα με το Ν.2664/1998 (ΦΕΚ 275 Α') «Εθνικό Κτηματολόγιο και άλλες διατάξεις», έγινε προσπάθεια για τη σύνταξη δασικών χαρτών, κυρίως σε ΔΗΜΟΥΣ όπου τελούσαν υπό κτηματογράφηση. Κατά τη διαδικασία αυτή, συντάχτηκαν οι δασικοί χάρτες για τους αντίστοιχους υπό κτηματογράφηση Δήμους, θεωρήθηκαν από τις αρμόδιες δασικές υπηρεσίες. Οι εν λόγω χάρτες όμως δεν κυρώθηκαν γιατί δεν αναρτήθηκαν, κατά συνέπεια δεν δόθηκε η ευκαιρία υποβολής αντιρρήσεων από τους πολίτες (και συνεπώς να εξετασθούν οι αντιρρήσεις αυτές), έτσι ώστε να κριθεί τελεσίδικα ο χαρακτήρας των σε κάθε περίπτωση επίμαχων εκτάσεων και να καταστούν οι εν λόγω χάρτες τελεσίδικοι.

Στις περιπτώσεις μάλιστα όπου ιδιοκτησίες αποτυπωνόταν επί του δασικού χάρτη ως δασικές (ασχέτως αν ο εν λόγω χαρακτήρας ήταν σωστός ή λάθος και σε κάθε περίπτωση βέβαια μη τελεσίδικος) στάλθηκαν στους ενδιαφερόμενος πολίτες (φερόμενους ιδιοκτήτες) από την ΕΚΧΑ Α.Ε (ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ) κτηματολογικά αποσπάσματα (αρχικής ανάρτησης) με ΚΑΕΚ, στα οποία υπήρχε η ένδειξη η έκταση σας ή μέρος αυτής διεκδικείται ή έχει δηλωθεί από το Δημόσιο σαν δημόσια δασική έκταση".

Βέβαια, μέσα στα πλαίσια ολοκλήρωσης της διαδικασίας κτηματογράφησης, δόθηκε η ευκαιρία και δυνατότητα στους πολίτες να ασκήσουν αντιρρήσεις, αμφισβητώντας φυσικά το δημόσιο χαρακτήρα της έκτασης. Κατά την εξέταση όμως των εν λόγω αντιρρήσεων στις περισσότερες περιπτώσεις ο πολίτης δεν δικαιώθηκε, ενώ οι περιπτώσεις όπου οι ενδιαφερόμενοι δικαιώθηκαν "κερδίζοντας την υπόθεση" και κατοχυρώνοντας την έκταση τους ως ιδιωτική ήταν ελάχιστες.

Σε αυτό όμως το σημείο πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη σημασία, γιατί αυτό είναι και το σημείο δημιουργίας σύγχυσης στους πολίτες.

Το γεγονός αναγνώρισης («κατοχύρωσης») μιας έκτασης ως ιδιωτικής, μέσω της διαδικασίας Κτηματογράφησης, δεν έρχεται σε αντίθεση με τον τυχόν δασικό χαρακτήρα της έκτασης. Δηλαδή αν μια υπόθεση «κερδήθηκε» (αναγνωρίστηκε η επίμαχη έκταση ως ιδιωτική κατά τη διαδικασία κτηματογράφησης, είτε μέσα από άλλη διαδικασία), αυτή ουσιαστικά

«κερδήθηκε» ως προς το ιδιοκτησιακό και όχι ως προς το χαρακτήρα της (δασικός η μη), αφού δασικοί χάρτες δεν αναρτήθηκαν με συνέπεια να μην ασκηθούν και να μην εξετάστηκαν αντιρρήσεις.

* Σημειώνεται δε, ότι ακόμα και στις περιοχές όπου αναρτήθηκαν δασικοί χάρτες, ενώ ασκήθηκαν αντιρρήσεις, οι αντιρρήσεις αυτές (τουλάχιστον στην Αττική όπου αναρτήθηκαν επίσης λιγοστοί δασικοί χάρτες) ουδέποτε εξετάστηκαν.

Με πολύ άπλα λόγια η ΕΚΧΑ Α.Ε (ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ) πήρε τους δασικούς χάρτες που συντάχτηκαν και τους "ταύτισε" με τους χάρτες που περιελάμβαναν τις δηλωμένες ιδιοκτησίες από τον κάθε πολίτη. Αν η ιδιοκτησία κάποιου πολίτη από τη προαναφερόμενη ταύτιση των χαρτών προέκυπτε ότι βρισκόταν σε εκτιμώμενη, σύμφωνα με το δασικό χάρτη, δασική έκταση, τότε σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και λαμβάνοντας υπόψη το τεκμήριο κυριότητας του δημόσιου, το δημόσιο προέβαλε δικαιώματα κυριότητας επί της ιδιοκτησίας (αμφισβητώντας δηλαδή την ιδιοκτησία του πολίτη).

Όπως προείπαμε, κάθε έκταση που είναι δασική αυτομάτως θεωρείται και δημόσια (τεκμήριο κυριότητας του Δημοσίου), εκτός και αν ο ιδιοκτήτης αποδείξει ότι η έκταση του είναι ιδιωτική σύμφωνα με αναγνωρισμένους τίτλους που ανάγονται στο 1885 (ή σύμφωνα με κάποιες άλλες προϋποθέσεις που τίθενται από την ισχύουσα νομοθεσία και δεν είναι της παρούσης). Συνεπώς αν κάποιοι ιδιοκτήτες «κέρδισαν» την υπόθεση τους στις επιτροπές του κτηματολογίου, τότε πρέπει να αποσαφηνιστεί ότι τις «κέρδισαν» ως προς το ιδιοκτησιακό και όχι ως προς το μη δασικό χαρακτήρα.

Η ανάρτηση των δασικών χαρτών εκκρεμεί ήδη από το 2001 και 2002 που ολοκληρώθηκε η εν λόγω διαδικασία και θεωρήθηκαν οι πρώτοι δασικοί χάρτες, αλλά δεν αναρτήθηκαν και δεν δόθηκε ακόμα μέχρι σήμερα το δικαίωμα άσκησης αντιρρήσεων κατ' αυτών. Αξίζει να σημειωθεί όπως και προαναφέρθηκε, ότι ακόμα και για κάποιες περιοχές όπου έχουν ανάρτηση (ήδη από το 2012) δασικών . Στη συνέχεια το 2012 ανατέθηκε η σύνταξη δασικών χαρτών και για άλλες περιοχές, με αποτέλεσμα εν τέλει να έχουν συνταχθεί δασικοί χάρτες περίπου για το ήμισυ του Ελλαδικού χώρου.

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΑΣΚΗΣΗΣ ΑΝΤΙΡΡΗΣΕΩΝ ΕΝΤΟΣ 60 ΗΜΕΡΩΝ

· Κατά του περιεχομένου τού δασικού χάρτη που αναρτήθηκε επιτρέπεται ηυποβολή αντιρρήσεων μέσα σε αποκλειστική προθεσμία εξήντα (60) ημερών από την ημερομηνία που ορίζεται στην πρόκληση υποβολής αντιρρήσεων. Η προθεσμία αυτή παρατείνεται για είκοσι (20) ημέρες για όσους κατοικούν μόνιμα ή διαμένουν στην αλλοδαπή. Για την υποβολή των αντιρρήσεων καταβάλλεται επί ποινή απαραδέκτου των αντιρρήσεων ειδικό τέλος.

·Αντιρρήσεις, όσον αφορά τις περιληφθείσες στον αναρτηθέντα δασικό χάρτη δασικές, χορτολιβαδικές και βραχώδεις ή πετρώδεις εκτάσεις,αθώς και το Ελληνικό Δημόσιο και οι οικείοι Ο.Τ.Α. πρώτου και δεύτερου βαθμού,εφόσον επικαλούνται για τη θεμελίωση του εννόμου συμφέροντος τους εμπράγματα ή ενοχικά δικαιώματα στις ανωτέρω εκτάσεις .Αντιρρήσεις ειδικά κατά της παράλειψης να περιληφθεί στο δασικό χάρτη ορισμένη δασικού χαρακτήρα ή χορτολιβαδική ή βραχώδης ή πετρώδης έκταση μπορεί να υποβάλει κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο και, ιδίως, το Ελληνικό Δημόσιο, οι Ο.Τ.Α. πρώτου και δεύτερου βαθμού, στα διοικητικά όρια των οποίων υπάγεται η έκταση, οι περιβαλλοντικές οργανώσεις και άλλα νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, στους σκοπούς των οποίων περιλαμβάνεται η προστασία του φυσικού περιβάλλοντος.Στις αντιρρήσεις αναγράφονται,επί ποινή απαραδέκτου.οι γεωγραφικές συντεταμένες των κορυφών του πολυγώνου που περικλείει την έκταση που αφορά την αμφισβήτηση του χαρακτήρα ή της μορφής, σύμφωνα με τον αναρτηθέντα δασικό χάρτη. Στην περίπτωση που ο δασικός χάρτης αφορά περιοχή στην οποία έχει περαιωθεί η κτηματογράφηση και λειτουργεί κτηματολόγιο, υποβάλλεται, κτηματολογικό απόσπασμα ακινήτου, που εκδίδεται από την Ε.Κ.ΧΑ. Α.Ε. και επί του οποίου απεικονίζεται η έκταση της οποίας αμφισβητείται ο χαρακτήρας.Οί αντιρρήσεις προβάλλονται λόγο που αφορούν αποκλειστικά και μόνο την αμφισβήτηση του χαρακτήρα ή της μορφής των εμφανιζόμενων στον δασικό χάρτη εκτάσεων.Ο ενδιαφερόμενος δηλώνει με τις αντιρρήσεις του, αν επιθυμεί να εκπροσωπηθεί από τεχνικό σύμβουλο, κατά την εξέτασή τους.

Από τα παραπάνω προκύπτει ότι μετά τη σχετική ενημέρωση- γνωστοποίηση για την ανάρτηση των δασικών χαρτών στις Δασικές Υπηρεσίες, ο κάθε ενδιαφερόμενος ιδιοκτήτης (που έχει προφανώς έκταση εκτός σχεδίου πόλης) θα πρέπει να ενδιαφερθεί (αφού δεν θα υπάρχει ατομική πρόσκληση) έτσι ώστε να γνωρίσει αν η έκταση του χαρακτηρίζεται ή όχι ως δασική, ώστε να ασκήσει έγκαιρα τις αντιρρήσεις του ηλεκτρονικά. Επειδή δεν προβλέπεται δεύτερη ευκαιρία εξέτασης είναι προφανές ότι σε περίπτωση μη άσκησης αντιρρήσεων ο δασικός χαρακτήρας θα τελεσιδικεί ως έχει στο χάρτη, μετά το πέρας των αναφερόμενων χρονικών περιθωρίων.

Η κύρωση των δασικών χαρτών θα είναι ιστορικό βήμα προς τα εμπρός για τη χώρα μας και το φυσικό περιβάλλον της, αλλά θα εξαλείψει και την ταλαιπωρία των πολιτών. Όμως οι ενδιαφερόμενοι ιδιοκτήτες εκτάσεων γης εκτός σχεδίου πόλης οφείλουν να παρακολουθήσουν στενά την εξέλιξη όλης της παραπάνω διαδικασίας, και να προβάλλουν έγκαιρα και έγκυρα τις τυχόν αντιρρήσεις τους (εφόσον κρίνουν ότι πληρούν τις προϋποθέσεις ), για να διασφαλίσουν τα νόμιμα περιουσιακά δικαιώματά τους.

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ Η άσκηση αντιρρήσεων του κάθε πολίτη είναι αναφαίρετο δικαίωμα του, αλλά δεδομένης της ισχύουσας οικονομικής κατάστασης και με σκοπό την αποφυγή άσκοπης οικονομικής επιβάρυνση των ιδιοκτησιών –πολιτών, προτρέπουμε τους πολίτες – ιδιόκτητες, πριν την άσκηση των αντιρρήσεων, να αξιολογήσουν πολύ καλά όλα τα δεδομένα σχετικά με τη μορφή της εκτάσεως τους πριν προβούν σε οποιαδήποτε ενέργεια άσκησης αντιρρήσεων.

Συγκεκριμένα και ειδικότερα συμβουλεύουμε τους φερόμενους ιδιοκτήτες εκτάσεων, των οποίων οι ιδιοκτησίες ήταν και είναι (εν γνώσει τους) δασικές (δηλαδή το γνωρίσουν και οι ίδιοι ότι έφεραν ανέκαθεν πυκνή δασική βλάστηση) να μην προβούν στην άσκηση αντιρρήσεων, δεδομένου ότι τέτοιου είδους εκτάσεις δεν έχουν καμιά ελπίδα να τους αποδοθεί άλλος χαρακτήρας πέραν του δασικού. Όσον αφορά τις λοιπές εκτάσεις προτείνουμε και συμβουλεύουμε την άσκηση αντιρρήσεων ή και την μην άσκηση αυτών, αν πρώτα οι ενδιαφερόμενοι δεν ενημερωθούν υπεύθυνα από τεχνικούς σύμβουλους ως προς τη διαχρονική μορφή των εκτάσεών τους και τις αντικειμενικές πιθανότητες απόδοσης αλλού χαρακτήρα πέραν του δασικού.

Προς διευκόλυνση (και προστασία) των πολιτών - ιδιοκτήτων συνοπτικά αναφέρουμε τα παρακάτω:

Σε κάθε περίπτωση, ο πολίτης του οποίου η έκταση αναφέρεται στο δασικό χάρτη ως δασική – πριν από την άσκηση αντιρρήσεων,θα πρέπει να γνωρίζει έγκυρα, υπεύθυνα και τεκμηριωμένα από τον αρμόδιο τεχνικό του σύμβουλο, την αλήθεια για την πραγματική κατάσταση της μορφή της εκτάσεώς του, εκτιμώντας αναλόγως και τις πιθανότητες θετικής έκβασης τη υπόθεσης.
Είναι δικαίωμα του πολίτη η άσκηση αντιρρήσεων, αλλά η άσκηση αυτών χωρίς την ύπαρξη θετικών στοιχειών για την κατάλληλη ανάλυση και τεκμηρίωση ύπαρξης αυτών, θωρούμε ότι απλά δημιουργεί επιπλέον άσκοπη οικονομική επιβάρυνση, χωρίς αποτελέσματα.
Σε κάθε περίπτωση ο ενδιαφερόμενος πολίτης πρέπει αρχικά να συνεκτιμήσει την πραγματική κατάσταση και τα στοιχεία, και στη συνέχεια να προβεί στις απαιτούμενες ενέργειες (τυχόν σύνταξης φωτοερμηνείας) και άσκηση αντιρρήσεων, γιατί κάθε στάδιο από τα προαναφερόμενα επιβαρύνει οικονομικά τον πολίτη
Ο πολίτης θα πρέπει να είναι βέβαιος ότι ο τεχνικός σύμβουλος που επιλέγει, πέραν από το ηθικό πλεονέκτημα της ειλικρίνειας (ώστε να μη προτρέπει σε άσκοπη υποβολή αντιρρήσεων) να κατέχει τόσο τις ειδικές γνώσεις περί φωτοερμηνείας και περί δασικών θεμάτων – που άπτονται με τα βλαστητικά χαρακτηριστικά και τη γνώση του ορισμού δάσους ή δασικών εκτάσεων, όσο και τη γνώση της δασικής νομοθεσίας,παράλληλα με την κατάλληλη εμπειρία.

Τέλος πρέπει να διευκρινιστεί, ότι η θετική έκβαση των αντιρρήσεων εφόσον και αν υπάρχουν τα αντίστοιχα θετικά στοιχεία - ευρήματα από τις αεροφωτογραφίες, εξαρτάται από την ανάλογη ορθή και εμπεριστατωμένη τεκμηρίωση για την απόδειξη της μη δασικής μορφής μιας έκταση και από κανέναν άλλο «παράγοντα»… !υρώνεται χωρίς να υπάρχει δυνατότητα αλλαγής του αποδιδόμενου χαρακτήρα με καμία άλλη ρύθμιση, τροπολογία κλπ.

Η διαδικασία κατάρτισης και ανάρτησης δασικών χαρτών και κύρωση αυτών μαζί με τη διαδικασία άσκησης και εξέτασης αντιρρήσεων, δεν αποτελεί μια διαδικασία παρόμοια με το «καθεστώς» και τις διαδικασίες νομιμοποίησης των αυθαίρετων - όπου κατά καιρούς δίδεται η δυνατότητα μερικής ή ολική νομιμοποίησης. Στη συγκεκριμένη περίπτωση όλη η διαδικασία είναι μοναδική, γίνεται για μια φορά και είναι βέβαιο ότι δεν θα υπάρξει άλλη δεύτερη ευκαιρία είτε βραχυπρόθεσμα είτε μακροπρόθεσμα.

 

σάββας κωνσταντίνος

σάββας λουκάς

Πολιτικοί Μηχανικοί
Μελέτες - Κατασκεύες

LKSAVVAS - FSPLAN IKE

Sample imageΠοιότητα

Sample imageYπευθυνότητα

Sample imageΑξιοπιστία

 
επικοινωνήστε τώρα

6936.256.397

6945.069.306


ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ, ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΣΤΗ ΛΑΡΙΣΑ, ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΤΑΤΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ, ΣΤΑΤΙΚΕΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ, ΛΑΡΙΣΑ, ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΑΔΕΙΕΣ, ΠΡΑΣΙΝΑ ΣΠΙΤΙΑ, ΠΡΑΣΙΝΑ ΣΠΙΤΙΑ ΛΑΡΙΣΑ, ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΗΜΙΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΧΩΡΩΝ, ΔΙΚΟΣΜΗΤΕΣ ΣΤΗ ΛΑΡΙΣΑ, ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ, ΠΩΛΗΣΕΙΣ, ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ , ΣΑΒΒΑΣ ΛΟΥΚΑΣ, SAVVAS LOUKAS, ΜΕΖΟΝΕΤΕΣ, ΑΝΤΙΠΑΡΟΧΕΣ, ΟΙΚΟΠΕΔΑ, ΛΑΡΙΣΑ, ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΑ ΣΠΙΤΙΑ ΣΤΗ ΛΑΡΙΣΑ, ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΣΤΗ ΛΑΡΙΣΑ, ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ, ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ, ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΣΤΗ ΛΑΡΙΣΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΤΗΝ ΛΑΡΙΣΑ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ, ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ, LARISA, ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ, ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΕΣ, ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΜΕΖΟΝΕΤΩΝ, ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΛΑΡΙΣΑ, CONSTRUCTION LARISSA, AΓΟΡΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ, SELL HOUSE, MAISONETTE, ΛΑΡΙΣΑ. ΜΕΖΟΝΕΤΕΣ ΣΤΗ ΛΑΡΙΣΑ.